YENİ YOL VE BÜYÜK ONARIM İHALE İLANI

0
14
YENİ YOL VE BÜYÜK ONARIM İHALE İLANI

YENİ YOL VE BÜYÜK ONARIM İHALE İLANI

Yeni Yol Ve Büyük Onarım yapım işi 4734 sayılı Kamu thale Kanununun 19 uncu maddesine göre açıkihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/94620
1- İdarenina) Adresi : ALTINTAŞ MAHALLESİ GAZI BULVARI NO;149/A .48770ATAKENT DALAMAN/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2526976001 – 2526976003
c) Elektronik Posta Adresi : dalamanisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yeni yol yapımı: 1+625 km Büyük onarım :0+865 kmAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden . ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çaldere Orman İşletme şefliği 143 kodlu Çalardı Yolu-ŞimşirSırtı orman yolu
c) işe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (ATMIŞ) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer ; DALAMAN ORMAN İŞLETME . MÜDÜRLÜĞÜ ALTINTAŞ MAHALLESİ GAZİ BULVARI 149/A .DALAMAN-MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 27.08.2014 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilkilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak buşartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve malı yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 51 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞİN A/V GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DALAMAN ORMANİŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İDARE BİNASI KAT:1 NO: 104 DALAMAN -MUĞLA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imzakullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DALAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İDARE BİNASI KAT:1NO: 104 DALAMAN / MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,
1-BULDOZERLE HER CİNS TOPRAĞIN KAZILMASI VE KULLANILMASI 2-BULDOZERLE HER CİNSKÜSKÜLÜĞÜN KAZILMASI VE KULLANILMASI 3-BULDOZERLE HER CİNS YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASIVE KULLANILMASI 4-BULDOZERLE HER CİNS SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI 5-BULDOZERLE HER CİNS ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI 6-MAKİNE İLE KÖK SÖKME(10-30 CM ÇAPINDAKİ AĞAÇLAR) 7-MAKİNE İLE KÖK SÖKME (31-50 CM ÇAPINDAKİ AĞAÇLAR) 8-MAKİNE İLE KÖK SÖKME (51-80 CM ÇAPINDAKİ AĞAÇLAR) ihale dokümanında belirtilen iş kısımlan için,anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.
1-BULDOZERLE HER CİNS TOPRAĞIN KAZILMASI VE KULLANILMASI 2-BULDOZERLE HER CİNSKÜSKÜLÜĞÜN KAZILMASI VE KULLANILMASI 3-BULDOZERLE HER CİNS YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASIVE KULLANILMASI 4-BULDOZERLE HER CİNS SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI 5-BULDOZERLE HER CİNS ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI 6-MAKİNE İLE KÖK SÖKME(10-30 CM ÇAPINDAKİ AĞAÇLAR) 7-MAKİNE İLE KÖK SÖKME (31-50 CM ÇAPINDAKİ AĞAÇLAR) 8-MAKİNE İLE KÖK SÖKME (51-80 CM ÇAPINDAKİ AĞAÇLAR) iş kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde verecektir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçiciteminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ATMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer husslar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) :1,2Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
RESMİ İLANLAR www.ilan.govtr’de
(Basın-914)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here