İLAN TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

0
20
İLAN TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1- İşletmemizin 2014 yılına ait olmak üzere İşletmemizin 8.815 dekar hububat alanının hasadının yapıl-
ması, 2.315 Dekar Hububat alanından 700 ton hububat sapının balyalanıp İdare tarafından belirlenen
alana taşınarak istif yapılması ve kalan 6.500 dekar alanda hububat sapının ihalede teklif edilen dekar
fiyatı üzerinden ve hesaplanacak KDV tutarıyla birlikte bedelinin ödenerek hububat sapının teslim alın-
masına dair Sap Karşılığı Hububat Hasadı ihalesi 20 Mayıs 2014 Salı günü saat I4.00’te İşletmemiz
Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda Açık Artırma usulü ile yapılacaktır.
2- İhaleye iştirak eden olmaması veya teklif edilen fiyatların Komisyonumuzca uygun
görülmemesi halinde ihale 27 Mayıs 2014 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
3- İhaleye ait Geçici Teminat 20.000,00 TL dir.
4- İhaleye ait Şartname Mesai saatleri dahilinde İşletmemizde ve TİGEM de (Karanfil Sok. No : 62
Bakanlıklar/ANKARA) adresinde görülebilir.
5- İhaleye katılmak isteyen yüklenicilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgahı olması,
b) Geçici teminat vermesi.
c) Ticaret Odası. Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali hazırda faali-
yette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.
d) Yüklenicinin bulunduğu yer vergi dairesine kayıtlı olduğu ve ihale tarihinde gerçek usulde “VERGİ
MÜKELLEFİ” olduğuna “dair belge ibraz edilmesi,
e) İhaleye katılacak yüklenicinin şirket olması halinde;
1- Şirket sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odası vs. resmi makamlardan şirketin kayıtlı ve ihale tarihinde
faaliyette bulunduğuna dair belge ibraz etmesi.
2- Şirket adına teklifte bulunacak kimselerin şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir imza sirkülerinin
ibrazı veya şirket adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname vermesi,
f) Yüklenicinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına borcunun
olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belge ibraz etmesi.
g) Halihazırda ihale konusu işle doğrudan iştigal edildiğinin veya ihale konusu işin yapılmasına yetecek
miktarda ve istenilen evsafta Biçerdövere (2009 Model veya üzeri Model en az 5 sarsaklı ve 5 adet biç-
erdöver) sahip olunduğunun veya en az 01 Ağustos 2014 tarihine kadar kiralandığının belgelenmesi.
(Kira Sözleşmesi)
h) Yukarıda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri olacaktır. Aksi halde evraklar geçersiz
sayılacaktır.
6- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamı olup. İhale TİGEM
Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İLAN OLUNUR.
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bülent ÖZTÜRK   Bülent ÖZTÜRK
Ticari Şefi        İşletme Müdür V.
TEL : 0 (252) 692 37 20 (2 Hat)
FAKS: 0 (252)692 52 29

RESMİ İLANLAR www.ilan.govtr’de (Basın-29) İlan Tarihi : 08-05-2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here