İLAN T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DALAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

0
32
 İLAN  T.C.  ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI  DALAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İLAN

T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

DALAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Dalaman Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı Günlük park C Tipi Orman içi Dinlenme Yeri tesisi ve işletmeciliği işi ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale Yönetmeliğinin 29/a maddesi uyarınca ” Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN:

Adı                        : Günlük  park C Tipi  Orman İçi Dinlenme Yeri   (Dalaman-Altıntas Mevkii)

İlçesi/İLİ              : Dalaman/MUĞLA

İhaleye, Konu, Faaliyetlerin, Nitelikleri ve İşletme Süreleri :

: Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü (Günlük park C Tipi   Orman İçi Dinlenme Yeri TESİSSİZ/ olarak. yap işlet   devret                                  modeliyle (Günlük park Orman İçi Dinlenme Yeri   Projesine bire bir uygun olarak inşa edilerek tesisi ve  işletilmesi                                          işidir. Süresi: İşletmeciye Yer tesliminden   itibaren 10 Yıldır. İsletmeci projeye uygun tesis ettiği  yapıları işletme                                            süresi bitiminde Dalaman Orman İşletme    Müdürlüğüne devrederek hiçbir hak talep etmeyecektir. İşletmecilik süresi                                  ve yapılacak işler ile ilgili açıklamalar şartname ve (Günlük Park Orman içi Dinlenme Yeri    projesinde mevcuttur.

Muhammen Bedeli(TL) : 12000.00 TL

Doküman Bedeli (TL)    : 100.00 TL

%3 Geçici Teminat(TL  :  360.00 TL

Yapılacak tesis ve faaliyetlerin özellikleri ve ayrıntıları proje, şartname, sözleşme ve eklerinde açıklanmıştır. (Projeye göre. işletmeci WC. KAPALI OKUMA ALANI. BÜFE ve ÇOCUK PARKI tesis edecektir.)

A-İHALEYEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ : İhale şartnamesi ve sözleşmesi ile diğer evraklar Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü Dalaman Merkez Şefliğinden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanların 100 (YÜZ) TL/yi Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü Saymanlık Veznesine veya İşletme Müdürlüğümüz hesabı olan T.C. Ziraat Bankası Dalaman Şubesi TR 05 0001 000 990 38761254 5001 nolu hesaba yatırmaları gerekmektedir.

B – İHALENİN YERİ : Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu Altıntas Mahallesi (Gazi Bulvarı No:78 Dalaman/MUĞLA

C – İHALENİN TARİHİ VE GÜNÜ : 23/05/2014 Cuma günüdür.

Ç – İHALENİN SAATİ : TRT saat ayarına göre Saat: 10:00 da yapılacaktır. D – İSTEKLİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER VE BELGELER :

E – İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak (Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti vermek), tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

2. Kanuni ikametgah sahibi olmak.

3. Türkiye’de tebligat için adres göstermek.

4. Malii durum bildirimi (EK-I A) ve belgelerini vermek. Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış olması şarttır. (EK-I/B)

İsteklilerin. taahhüt konusu işe ait ((Günlük park C Tipi Orman içi Dinlenme Yeri tesisi ve işletmeciliği işi):

a) Toplam bedeli 50.000 TL (Elli bin TL) KULLANILMAMIŞ NAKİT KREDİSİ veya %50 fazlası Veya

b) Toplam bedeli 50.000 TL (Elli bin TL)

KULLANILMAMIŞ BANKA TEMİNAT MEKTUBU KIREDİSİ veya %50fazlası

Ortak girişimde pilot firmalara ait nakit veya teminat mektubu kredi miktarları tam olarak ortak firmalara ait kredi miktarları ise %50 oranında değerlendirilir.

5. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek: (İsteklinin Otel, pansiyon, tatil köyü işletmeciliği, turistik tesis, restoran, kafe, mesire yeri işletmeciliği vb. amaçlı faaliyetler yapabileceğine dair Ticaret ve Sanayi Odası.Turizm İl Müdürlükleri ve ilgili Meslek Odalarından alacağı sicil kaydı)

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b) Tüzel kişi olması halinde : Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kavıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten             kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge. Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

d) İhaleye katılmak isteyen anonim şirketler için Türk Ticaret Kanunu’nun 329. Maddesi, limited şirketler için 573. Maddesi kapsamında olma şartı aranır.

6. İmza sirküleri vermek.

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli im/a sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

7. İstekliler adına vekaleten ihaleve iştirak ediliyorsa: istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar. (EK-II)

9. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

10. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydı ile bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

11. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydı ile SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

12. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).

13. İhalesi yapılacak olan işin adına ve idarenin adı yazılı olarak alınmış 360.00 TL ( Üç yüz atmış TÜRK LİRASI) tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubu düzenlemesi şarttır. (EK-l/B)

14. Şekli ve içeriği ihale dokümanında bulunan teklif mektubu EK-III (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.).

15- Şekli ve içeriği ihale dokümanında bulunan dilekçe (EK-IV)

16- İhaleye katılmak için 2X86 Sayılı Dev let İhale kanunu ‘nun değişik 6. Maddesi kapsamında olmadığına dair istekli tarafından taahütname vermek.

17- İhaleye katılmaya yeterlik almak için yukarıdaki belgelerin eksiksiz getirilmesi şart olup. şartname ekinde olan İhaleve Katılacak Olanlarda YETERLİK İÇİN PUANLAMAYA ESAS KRİTERLER tablosundaki puanlamaya göre değerlendirme yapılacaktır. İhale Yeterlik komisyonundan öngörülen yeterlik puanı(en az 80) almak şarttır. Mali Durum Belgesi (30) puan.%50 fazlası (20) puan. İsteklinin, ihaleye katılacağı konuda, turistik ve benzeri amaçlı faaliyetler yapılabileceğine dair Ticaret ve Sanayi Odası. Turizm İl Müdürlükleri ve ilgili Meslek Odalarından alacağı sicil kaydı için (20) puan. Vergi Durumu (15) puan. SGK Durumu (15) puan olup. İHALEYE KATILABİLMEK İÇİNİSTEKLİLERİN: TOPLAM 100 PUAN ÜZERİNDEN EN AZ 80 (SEKSEN) PUAN ALMASI ve İSTENEN BELGELERİN MUTLAKA ASLININ VEYA NOTERDEN ONAYLI SURETİNİN OLMASI ŞARTTIR.

18- İstekliler. ihale ilanında belirtilen belgeleri 23.05.2014 tarihi. 10:00’e kadar Altıntaş Mahallesi Gazi Bulvarı No : 78 Dalaman/MUĞLA adresindeki Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonundaki İhale Komisyon Başkanlığı’ na verilebilir.

II- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR : 1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. maddesinde yazılı kimseler.

2. İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler yada eksik teslim edenler.

3. Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleve katılamazlar. (Yasaklı olmasına rağmen, yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir.)

4. Yeterlik için belirtilen yeterlik puanını alamayanlar ihale ve katılamazlar.

5. İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.

F- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

G-İhale sonucu: oluşacak ihale bedellerine göre İhale Onay makamları tarafından Onaylandıktan sonra ihale kararı kesinleşir. İsteklilere duyurulur.  Il-Komisvona verilen evraklar. Asıl veya Noter Tasdikli olacaktır. Diğer türlü evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.

I- İhale bitiminden sonra İhale üzerinde kalmayanların yatırdıkları geçici teminatlar kendilerine iade edilecektir.

İ- İhale ile ilgili her türlü, vergi, resim, noter işleri vs. Masraflar ihaleyi kazanana aittir..

J- Posta ile yapılacak müracaatlarda PTT’dek i gecikmelerden. İdaremiz sorumlu değildir.

K- Belirlenen Muhammen Bedeller ve teklif edilecek fiyatlara K.D.V. Hariç olup, ödemelerde K.D.V. ayrıca tahsil edilecektir.

L- İhale dokümanında yer alan şartname, sözleşme. Günlük park Projesi ve eklerinde bulunan bütün şartları ve yapılacak işlerin tamamını ihale üzerinde kalan istekli % lOO gerçekleştirecektir.

RESMİ İLANLAR www.ilan.govtr’de (Basın-23) İlan Tarihi : 07-05-2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here