İLAN DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

0
19
İLAN DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  BİLDİRİLMİŞTİR

İLAN
DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
Mülkiyeti Belediyemize ait 2 adet gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir. İhale 05.08.2014 tarihinde Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Gayrimenkullere ait muhammen bedelleri, teminatları, ihale saatleri ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.
1-) İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale saatine kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya dekontu, 2.maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
(a) -İlçemiz Elcik mahallesinde mülkiyeti Orman İşletme Müdürlüğüne ait olan boş alan üzerine yapılan düğün salonunun aylık kira muhammen bedeli 319.00-TL geçici teminatı 345.00-TL olup ihalesi 05.08.2014 tarihinde saat 11.35’de kira süresi 3 yıl.
(b) -Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karaçalı mahallesi Atatürk caddesi ile İnönü caddesinin kesiştiği yerde bulunan çay bahçesinin köşesindeki yere 2.00m genişliğinde 3.00m derinliğinde ATM yerinin aylık muhammen kira bedeli 907.00-TL geçici teminatı 980.00-TLolup,ihalesi 05.08.2014 tarihinde saat 11.45’de kira süresi 3 yıl.
2-) İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler (a) Tebligat için adres beyanı, (b) Kimlik fotokopisi, (e)Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname (d) Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi ve yetki belgesi.
3- ) Sözleşme anında istenecek belgeler (a) Vergi mükellefi olduğuna dair vergi levhası (b) Esnaf Odası veya Ticaret odası kayıt belgesi.
4-)Yukarda belirtilen 2 adet gayrimenkul için 6098 Sayılı Türk Borçlar kanununun 347. Maddelerinde belirtilen hükümler uygulanır.
5-) İhaIeye katılacakların Belediyemize hiçbir borcu olmaması gerekmektedir.
6-) İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İsteklilere ilanen duyurulur.
Basın-730

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here