İLAN

0
10
 RESMİ İLAN

İLAN

TARIM İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

  1. İşletmemizin Çelek mevkiinde bulunan 193 dekar sulanabilir arazi ikinci ürün mısır üretimi için sözleşme tarihinden itibaren 15 Kasım 2016 tarihine kadar, Söğüt mevkiinde bulunan 110 dekar sulanabilir arazi enginar üretimi için sözleşme tarihinden itibaren 20 Haziran 2017 tarihine kadar kiraya verilecektir.
  2. İhale, partiler halinde açık arttırma usulü ile yapılacaktır.
  3. İhale 05.2016 Çarşamba günü saat 14.00 de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale bir hafta sonra 11.05.2016 Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
  4. Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.

P.NO KİRA KONUSU MEVKİİ MİKTARI
MUHAMMEN
BEDEL
MUHAMMEN
TUTAR
%5 GEÇİCİ
TEMİNAT
1. Tarım Arazisi Çelek-1/A
Ada No…..: 119
Parsel No.: 12 193 Da. 232,00.-TL/Da. 44.776,00.-TL 2.238,80.-TL
2. Tarım Arazisi Söğüt-11
Ada No…..: 152
Parsel No.: 2 110 Da. 455,00.-TL/Da. 50.050,00.-TL 2.502,50.-TL
Toplam…………………………….: 303 Da. 94.826,00.-TL 4.741,30.-TL

5. Geçici teminat, tahmin edilen ihale tutarının % 5 oranında olup, 4.741,30.-TL’ dir. Kesin teminat ise ihale satış tutarının % 10’dur.
6. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şart aranır.
a) Kanuni ikametgâh belgesi,
b) Geçici teminat belgesi,
c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya İlgili Meslek Kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hâlihazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde de imza sirkülerinin ibraz edilmesi,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
g) İhaleye girenler ihale konusu yeri gördüklerini ve tüm niteliklerini bildiklerini ihtiva eden bir belgeyi idareye verecektir.
h) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağ-Kura borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeler,
7. Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003)no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
8. İhale ile ilgili idari ve teknik şartnameler işletmemizde ve Genel Müdürlüğümüzün www.tigem.gov.tr. Web sitesinde görülebilir.
9. TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN İLAN NO: (309064)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here