İLAN

0
14
 RESMİ İLAN

İLAN

ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TIGEM)

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

İhale Kayıt Numarası                                :  2016/12685

  • İş Sahibi İdarenin;
a) Adı…………………………………………..: Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü
b) Adresi……….…………………………………………..: Enver Özdemir Caddesi No.:30 Dalaman/MUĞLA
c) Telefon Numarası…………………………: 0.252.6923720 – 0.252.6923721
d) Faks Numarası……………………………………..: 0.252.6925229
e) Elektronik Posta Adresi………………………..: dalaman@tigem.gov.tr
f)  İlgili Personelin Adı, Soyadı/Unvanı…….: Tayip ILGAZ – Ticaret Şefi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı Zirai Mücadele İlacı Alımı.
b) (Fiziki) Miktarı ve Türü Zirai İlacın Etkili Maddesi  Miktarı
Mineral Yağ 700 g/Lt.                                           : 30.000 Lt.
Parafanik Yazlık Yağ 800 g/Lt.                            :   10.000 Lt.
Spirotetramat 240 g/Lt.                                       : 500 Lt.
Glyphosate Isopropylamin Tuzu 480 g/Lt.          : 10.000 Lt.
250 g/Lt Glyphosate +40g/Lt Diflufenican……: 1.500 Lt.
Fosetyl-Al %80                                                   :     300 Kg.
175 g/Lt Prothioconazole+88 g/Lt Trifloxystrobin 2.000 Lt.
600 g/Lt Clothianidin                                          : 100 Lt.
250 g/Lt Flurochlondone                                      : 800 Lt.
480 g /Lt Chlorpyrifos – Ethyl                              : 2.000 Lt.
c) Mal Alımına Ait Diğer Bilgiler Zirai mücadele ilaçlarının alımına ait diğer bilgiler teknik şartnamede ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

 

Madde 3-İhaleye ilişkin Bilgiler İle İhale ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati

3.1.

 

a)İhale Usulü…………………………..: Kapalı Teklif 
b)Tekliflerin Sunulacağı  Adres……..: Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü
c)İhalenin Yapılacağı Adres…….…….: Enver Özdemir Caddesi No.:30 Dalaman/MUĞLA
ç) İhale (Son Teklif Verme) Tarihi..: 09.02.2016
d) İhale (Son Teklif Verme) Saati….: 14.00
e) İhale Komisyonu Toplantı Yeri….: Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonu.
f) Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 16.02.2016 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.

 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

  1. a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

  1. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

  1. c) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağ-Kura borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeler,

ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  1. d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  2. e) Teklif edilen her bir zirai mücadele ilacı için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış “Zirai Mücadele İlaçları Ruhsatnamesinin” ibraz edilmesi.
  3. g) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış “Zirai Mücadele İlaçları İştigal İzin Belgesi’nin” ibraz edilmesi.
  4. e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
  5. h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Bu ihalede, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belge istenmeyecektir.

4.4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

4.4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4.5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

4.6. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

4.7. Bu ihalede beher partinin tamamını içermek kaydıyla kısmi teklif verilebilir.

4.8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 09.04.2016 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

4.9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

4.10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

4.11. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

 Basın No: 23507227

 

 

 

   DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here