İLAN

0
10
 RESMİ İLAN

İLAN

 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) MUĞLA DALAMAN
HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT
ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Akaryakıt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/156364
1- İdarenin
a) Adresi : DHMİ Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü, ………….. ……………… 48780 HAVALİMANI, DALAMAN/ MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2527925291 – 2527925296
c) Elektronik Posta Adresi : ibrahim.coskun@dhmi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin : 50.000 LT Kurşunsuz Benzin
(95 Oktan) : 10.000 LT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde ………….. bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğünde (teknik …………. şartname ek-B’de belirtilen) yeraltında ve yerüstünde …. …………. bulunan mevcut akaryakıt tanklarına teslimi yapılacaktır
c) Teslim tarihi : Yüklenici idarenin teslimat yerlerindeki Teknik Şartname ……. Ek-B de bildirilen yeraltında ve yerüstünde muhafazalı ……….. surette yerleşik bulunan tanklarına teslimini ihtiyacına …………. binaen belirlediği zaman ve miktarlarda yapılacaktır. ………. …………… İdarenin bildirmiş olduğu ihtiyaçlar yüklenici tarafından 48 ……….. saat mehil sürede karşılanmadığı takdirde ,şartname …… …………… hükümlerine bağlı kalınmaksızın diğer akaryakıt ………… …………… bayilerinden yüklenici namı hesabına akaryakıt ürünleri …………. alımı yapabilir. Bu nedenle meydana gelecek fiyat farkı ………. yükleniciden tahsil edilir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DHMİ Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü Binası ……………… 2.Kat Toplantı Salonu Dalaman/Muğla
b) Tarihi ve saati : 03.12.2015 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-Akaryakıt Dağıtım Şirketleri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan almış olduğu ,ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden Dağıtıcı Lisansının noter tasdikli sureti veya aslı
-Akaryakıt Bayileri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yetki verdiği Dağıtıcı Lisansına sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden Bayilik Lisansının noter tasdikli sureti veya aslı
-Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketleri; T:C Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden alacağı K1-K2 yetki belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Akaryakıt ürünlerinin özellikleri TSE,TÜPRAŞ veya ATAŞ tarafından belirlenen akaryakıt spesifikasyonlarında olacak,ancak; TSE,TÜPRAŞ veya ATAŞ tarafından revize edildiği takdirde yerine yeni akaryakıt spesifikasyonları kullanılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

BASIN NO: (183856)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here