İLAN

0
11
 RESMİ İLAN

İLAN

AKARYAKIT
DALAMAN BELEDİYESİ DESTEK
HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/154768
1-İdarenin
a) Adresi : Karaçalı Mah. Atatürk Cad. 96 48770 DALAMAN/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2526922010 – 2526922016
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@dalaman.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 225.000 litre Motorin (Euro Diesel) ve 10.000 Litre  Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve Motorin (Euro Dizel) yüklenicinin akaryakıt perakende satış istasyonu pompasından fiş karşılığı İdareye ait araçlara teslim  edilecektir. Ayrıca Motorin yüklenici tarafından idarenin . ihtiyacına göre akaryakıt tankeri ile Belediye Kademe  ve Araç Parkı Akaryakıt deposuna veya araçlara fiş . karşılığı teslim edecektir.
c) Teslim tarihi : 2016 Mali Yılı ile ilgili Sözleşmenin imzalanıp iş başlama  talimatının yükleniciye tebliğ edilmesine müteakip teslimat başlayacak, 31.12.2016 tarihine kadar  ihtiyaçlar nispetinde peyder pey alınacaktır. Alımlar  idarenin ihtiyacına göre haftanın muhtelif günlerinde yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DALAMAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Karaçalı Mah. Atatürk Cad. No:96 .Dalaman/ MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 07.12.2015 – 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise; akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun dağıtıcı lisansının aslı veya noter tasdikli örneğini ibraz etmek zorundadır.
b) İstekli akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu bayisi ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun bayilik lisansının aslı veya noter tasdikli örneğini veya bu belgeyi almaya hak kazandığına dair EPDK tarafından verilen belgeyi ibraz etmek zorundadır.
c) Yüklenici firma Akaryakıt nakliyesini kendisi yapacak ise Karayolları Taşıma Yönetmeliğine göre yüklenici firmanın K1 veya K2 Taşıma Yetki Belgesini; dışarıdan temin edeceği tankerler ile yapacak ise K1 yetki belgesine sahip bir nakliye firması ile sözleşme yapacak ve bu sözleşmenin aslını veya noter tasdikli suretini ve ‘‘Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’’ gereğince istihdam ettirdiği SRC 5 belgesine sahip tanker şoförüne ait belgeyi teklif dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler akaryakıt ürünlerinin TSE Standartlarına uygunluk belgelerini veya TÜPRAŞ Spesifikasyonlarına uygunluk belgelerini teklif zarfları içerisinde sunacaklardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DALAMAN
BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DALAMAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Karaçalı Mah. Atatürk Cad. No:96 Dalaman/ MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

BASIN NO: (179387)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here