İLAN

0
11
 RESMİ İLAN

İLAN

30000 KG PİŞMİŞ (NORMAL) EKMEK
HV. MEY. K.LIĞ – DALAMAN MİLLİ SAVUNMA
BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI
BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

30000 KG PİŞMİŞ (NORMAL) EKMEK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/148767
1-İdarenin
a) Adresi : HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI DALAMAN/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2527925258 – 2527925402
c) Elektronik Posta Adresi : dalamanihale48@outlook.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 30.000 KG Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale  dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DALAMAN HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI
c) Teslim tarihi : 01.01.2016 tarihinde başlanacak olup, 31 ARALIK 2016 tarihine kadar günlük ihtiyaçlar nispetinde Dalaman Hava Meydan Komutanlığı Malzeme Bölük Komutanlığı Depolarına teslimat yapılacaktır. 10.3.2. Taahhüt konusu Hazır Pişmiş Ekmeğin teslim edileceği miktar ve tarihler günlük veya haftalık tebligatla satıcıya bildirilecektir. Malzeme Bölük Komutanlığı lüzum ve ihtiyacına göre tekrar tebligat yapmak şartı ile teslimat gün ve miktarlarında değişiklik yapabilir. Yüklenici veya kanuni vekili her gün veya her hafta Dalaman Hava Meydan Komutanlığı Malzeme Bölük Komutanlığı gelerek bir sonraki gün veya hafta getireceği malların tarihini ve miktarını öğrenmek zorundadır. Fazla getirilen malı alıp almamakta Ciheti Askeriye serbest ve yetkilidir. 10.3.3. Yüklenici kendisine günlük olarak tebliğ edilen miktarlardaki Hazır Pişmiş Ekmeği her gün en geç saat 10:30 (on otuz)’e kadar ( saat 08:30 ile 10:30 arası olmak üzere) Dalaman Hava Meydan Komutanlığı Malzeme Bölük Komutanlığı Depolarına teslim ederek muayeneye arz etmiş olacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı …………. Dalaman/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 20.11.2015 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Alım konusu malın gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme olması durumunda gıda veya gıda ile temas eden madde üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli adına düzenlenmiş alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (sertifikası) ya da aday veya istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Dalaman/MUĞLA adresinden satın alınabilir.7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Dalaman/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 413 (dört yüz on üç) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

BASIN NO: (176344)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here