İLAN

0
6
 RESMİ İLAN

İLAN

TENİS KORTU YAPTIRILACAKTIR
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TURİZM
GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Muğla İli Dalaman İlçesi Ege Mahallesine 2 Adet Tenis Kortu Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır
İhale Kayıt Numarası : 2015/117765
1 -İdarenin
a) Adresi : Düğerek Mah. Halil Al. Caddesi No:5 48000
MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522160707 – 2522160706
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https//ekap kik gov.tr/EKAP/
internet adresi
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, turu ve miktarı : Muğla İli Dalaman İlçesi Ege Mahallesine 2 Adet Tenis ……………. Kortu Yapılması Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde ……………………… bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Muğla İli Dalaman İlçesi Ege Mahallesi Mehmet Akif …………….. Ersoy Cad. ile 6. Sokak kesişimindeki park alanında …………….. yapılacaktır.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gun içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire ………….. …………………….. Başkanlığı,İhale Odası,Emir Beyazit Mah. Uğur Mumcu …………………… Bulvarı No:14 48000 Menteşe/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 28.09.2015 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şaıtları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlaı Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gosterıı belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine gore tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noteı tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5lhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriteı belirtilmemiştir
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer ış olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B III. GRUP: BİNA İŞLERİ Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü, Emir Beyazit Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:14 48000 Menteşe/MUGLA adresinden satın alınabilir
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Evrak kayıt odası, Emir Beyazit Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:14 48000 Menteşe/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi göturıi bedel üzerinden verecektir İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’unden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00
ihale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BASIM İLAN NO: (141504)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here