İLAN

0
14
İLAN

6500 KG TAM YAĞLI YOĞURT

HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

6500 KG TAM YAĞLI YOĞURT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                       : 2014/142787
1 – İdarenin
a) Adresi                                          : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI   HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI  DALAMAN/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası            : 2527925258 – 2527925402
c) Elektronik Posta Adresi              : MUSTAFA.SARI@HVKK.TSK.TR
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi(varsa)                   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 6500 KG TAM YAĞLI YOĞURT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale  dokümanı içinde bulunan idari şartnameden    ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                      : Dalaman Hava Meydan Komutanlığı  Malzeme Bölük  Komutanlığı Yiyecek  Depoları Dalaman / MUĞLA
c) Teslim tarihleri                : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 01.01.2015 tarihinden itibaren alıma başlanacak olup. 31 ARALIK 2015 tarihine kadar günlük veya haftalık ihtiyaçlar nispetinde Dalaman Hava Meydan Komutanlığı Malzeme Bölük Komutanlığı Depolarına teslimat yapılacaktır. 10.3.2. Taahhüt konusu Tam Yağlı Yoğurt’un teslim edileceği miktar ve tarihler günlük veya haftalık tebligatla satıcıya bildirilecektir. Malzeme Bölük Komutanlığı lüzum ve ihtiyacına göre tekrar tebligat yapmak şartı ile teslimat gün ve miktarlarında değişiklik yapabilir. Yüklenici veya kanuni vekili her gün veya her hafta Dalaman Hava Meydan Komutanlığı Malzeme Bölük Komutanlığı gelerek bir sonraki gün veya hafta getireceği malların tarihini ve miktarını öğrenmek zorundadır. Fazla getirilen malı alıp almamakta Ciheti Askeriye serbest ve yetkilidir. 10.3.3. Yüklenici kendisine günlük olarak tebliğ edilen miktarlardaki tam yağlı yoğurt tebliğdeki tarihte en geç saat 14:00 (ondört)’akadar Dalaman Hava Meydan Komutanlığı Malzeme Bölük Komutanlığı Depolarına teslim ederek muayeneye arz etmiş olacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                 : Meydan Komutanlığı İhale  Komisyon .  Başkanlığı Dalaman/ MUĞLA
b) Tarihi ve saati                  : 14.11.2014- 10:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasıbelgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri ve yabu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir,
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY ( Türk Lirası) karşılığı Meydan Komutanlığı İhaleKomisyon Başkanlığı Dalaman / MUĞLA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Meydan Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Dalaman / MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekli İlerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 365 (Üçyüz altmışbeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

RESMİ İLANLAR www.ilan.govtr’de                                                                                                                                                                             (Basın-1633)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here