İLAN

0
7
 RESMİ İLAN

İLAN

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN MİLLİ
SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY
BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/95278
1- İdarenin
a) Adresi : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI HAVA MEYDAN ………….. …………………. KOMUTANLIĞI DALAMAN/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2527925258 – 2527925402
c) Elektronik Posta Adresi : dalamanihale48@outlook.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : SERBEST PİYASA ELEKTRİK ENERJİSİ (3 ABONELİK) ………………… TOPLAM 1 902.000 kWh İHTİYAÇ ÇİZELGESİ EK-A’DA ………….. BELİRTİLMİŞTİR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde …………… bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DALAMAN HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI
c) Teslim tarihi : Satın alınacak elektrik enerjisi miktarı EK-A’da belirtildiği …………. gibi olacak, dönemi ise sözleşme imzalanmasını müteakip ………. Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM) nezdinde ………… …………….. uzlaştırmaya ve geçişe ilişkin işlemler tamamlanarak …………………………… aboneliğe ait okunan ilk endeks tutanak altına alınarak 01 ……….. Ocak 2016 00:00 işe başlanacak, 31 Aralık 2016 23:59 ……… itibariyle iş bitirilecektir. Herhangi bir gerekçe ile ………….. ………….. sözleşmenin yürürlüğe girmesinin veya PMUM nezdinde ……………. yapılacak işlemlerin gecikmesi halinde PMUM tarafından ………………… belirlenecek tarihte işe başlanır. Yüklenici mücbir sebep ………………….. haricinde enerji akışının devamlılığını sözleşme süresi …………….. boyunca sağlamakla yükümlüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DALAMAN HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE …………… KOMİSYON BAŞKANLIĞI
b) Tarihi ve saati : 29.09.2015- 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi:
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)’nun yürürlükteki “Elektrik Piyasası Lisansı Yönetmeliği” hükümlerine göre düzenlenmiş, Üretim Lisansı veya Tedarik Lisansı veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kabul edilen eşdeğer belgelerden biri sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri: 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kışı olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve malı yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı DALAMAN HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DALAMAN HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

RESMİ İLANLAR www.ilan.govtr’de                                                     Basın İlan No: (139807)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here