İLAN

0
13
 RESMİ İLAN

LASTİK VE AKÜMÜLATÖR ALIMI HV.MEY.K.LIĞ-
DALAMAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL
KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

LASTİK VE AKÜMÜLATÖR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/53937
1-İdarenin
a) Adresi : HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI HAVA MEYDAN ….. ………… KOMUTANLIGI DALAMAN/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2527925258 – 2527925402
c) Elektronik Posta Adresi : dalamanihale48@outlook.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 KALEM HAREKAT ARAÇLARI LASTİK VE …………………. ………………….. AKÜMÜLATÖR ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde …………… bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DALAMAN HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI MALZEME ………….. BÖLÜK KOMUTANLIĞI DEPOSU
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını (Sayıştay tesciline tabi işlerde … ise bu tescilin yapılmasını) müteakip idare tarafından ……. …………. yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese ……… yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal ………. teslim edilecek/işe başlanacaktır. Malların teslim süresi 10 ………. (on) takvim günüdür. Süresi içinde Dalaman Hava Meydan ………… Komutanlığı Malzeme Bölük Komutanlığı depolarına ………. ………. defaten (Dalaman/MUĞLA) teslim edilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Hava Meydan K.lığı İhale Salonu DALAMAN/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 19.06.2015 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı HV.MYD.K.LIĞI İHALE KOM.BŞK.LIĞI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hava Meydan K.lığı İhale Kom. Bşk.lığı DALAMAN/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
12 Şubat 2009 gün ve 27139 sayılı Resmi Gazete ‘de yer alan Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No:112) 2’inci maddesinde belirtilen teçhizat ve sistemler ile bunların üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna yönelik yapılan teslim ve hizmetler için KDV istisnası uygulanacaktır” hükmüne göre söz konusu alımda KDV istisnası uygulanacak olup idari şartnamenin 25.3. maddesi ve sözleşmenin 7.1.2. maddesi uygulanmayacaktır.

(Basın-(94854)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here