İLAN

0
6
 RESMİ İLAN

030 GM NUMARALI KORUMALI FİLO HAREKAT BİNASI
ONARIMI HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN MİLLİ SAVUNMA
BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI
BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

030 GM NUMARALI KORUMALI FİLO HAREKAT BİNASI ONARIMI yapım ışı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

İhale Kayıt Numarası : 2015/62788
1- İdarenin
a) Adresi : ÇHAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI HAVA MEYDAN
KOMUTANLIĞI DALAMAN/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2527925258 – 2527925402
c) Elektronik Posta Adresi : dalamanıhale48@outlook com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https//ekap kik gov tr/EKAP/
ınternet adresi
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği turu ve miktarı : 1 KALEM YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokumanı içinde ……………….. bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
b) Yapılacağı yer : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI – DALAMAN / MUĞLA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gun içinde yer ……………….. teslimi yapılarak işe başlanacaktır
ç) İşİn süresi : Yer tesliminden itibaren 25 (yırmıbeş) takvim günüdür.
3- ihalenin
a) Yapılacağı yer : DALAMAN HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE ……………… KOMİSYON BAŞKANLIĞI
b) Tarihi ve saati : 11.06.2015 – 10:30
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi
4.1.1.1. Gerçek kışı olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu göstenr belge
4.1.1.2. Tüzel kışı olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kışı olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.2.2. Tüzel kışı olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tumunu göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5lhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz
4.1.6 Tüzel kışı tarafından ış deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli malı müşavir ya da serbest muhasebeci malı müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve malı yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu ış veya benzer işlere ilişkin ış deneyimini gösteren belgeler
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer ış olarak kabul edilecek işler
Bili GRUBU İŞLER YAPMIŞ OLMALIDIR
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri
İNŞAAT MÜHENDİSİ. MAKINA MÜHENDİSİ, PEYSAJ MÜHENDİSİ. MİMAR İÇ MİMAR ELEKTRİK MÜHENDİSİ
5. Ekonomık açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına gore belirlenecektir
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokumanı idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Turk Lirası) karşılığı DALAMAN HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-ımza kullanarak indirmeleri zorunludur
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DALAMAN HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresme elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi goturu bedel üzerinden verecektir İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi goturu bedel sözleşme imzalanacaktır Bu ihalede. ışın tamamı için teklif verilecektir
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir
11. Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim gunudur
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 ıncı maddesine göre açıklama istenecektir

(Basın-(94604)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here