İHALE İLANI ŞOFÖRSÜZ 4X2 PİCK UP KİRALAMA İHALE İLANI DALAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

0
24
İHALE İLANI ŞOFÖRSÜZ 4X2 PİCK UP KİRALAMA İHALE İLANI DALAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ŞOFÖRSÜZ 4X2 PİCK UP KİRALAMA İHALE İLANI

DALAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ŞOFÖRSÜZ 4X2 PİCK UP KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/47677
1-İdarenin

a) Adresi : ALTINTAS MAHALLESİ GAZI BULVARI NO;149/A 48770 ATAKENT DALAMAN/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 252 697 60 01 – 252 697 60 03
c) Elektronik Posta Adresi : dalamanisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 153 – GÜN (HAFTA SONLARI VE RESMİ TATİL DAHİL 24 SAAT ESASLI)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : DALAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE DİĞER ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.06.2014, işin bitiş tarihi 31.10.2014
3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ALTINTAS MAH.GAZİ BULV. NO: 149/A DALAMAN/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 08.05.2014 – 14.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Pick up’ın kendine ait olanların ruhsatlarının asıl ya da noter onaylı suretlerini, kiralanacak ise iş süresince kiralandığına dair noterlikçe düzenlenmiş kiralama sözleşmesini ibraz edeceklerdir. Hizmette kullanılacak aracın trafik ve kara yolları ile ilgili tüm yasa , tüzük yönetmeliklerin öngördüğü şartlara ve konfora haiz olacaktır. İstenilen bu belgeler sözleşme imzalama esnasında sunulacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI 1. KAT 104 NOLU ODA DALAMAN /MUĞLA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DALAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. KAT 104 NOLU ODA DALAMAN /MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

DALAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Basın No : 29

İlan Tarihi : 29.04.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here