İ L A N

0
5
RESMİ İLAN

İ L A N

TARIM İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1. İşletmemizce Sap Karşılığı Hububat Hasat İhalesi yapılacaktır.
2. İstekliler; İşletmemize ait 9.650 dekar hububat ekiliş alanı biçerdöverle hasat yaparak, 3.650 dekar hububat ekiliş alanından 700 ton hububat sapını balyalayıp idare tarafından belirlenen alana taşıyıp istif yaparak, kalan 6.000 dekar alanın hububat sapına ise dekar fiyatı üzerinden fiyat teklifi vereceklerdir.
3. İhale 26.04.2016 Salı günü saat 14.00 de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açık arttırma usulü ile yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale, 03.05.2016 Salı günü aynı şartlarda tekrar edilecektir.
4. İhaleye ait geçici teminat 33.000,00 TL’dır.
5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ile sosyal güvenlik kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.
g) Halihazırda ihale konusu işle doğrudan iştigal edildiğinin veya ihale konusu işin yapılmasına yetecek miktarda ve istenilen evsafta Biçerdövere (2011 Model veya üzeri en az 5 sarsaklı ve 5 adet biçerdöver) sahip olunduğunun veya en az 01 Ağustos.2016 tarihine kadar kiralandığının (Kira Sözleşmesi) belgelenmesi.
h) Yukarıda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri olacaktır. Aksi halde evraklar geçersiz sayılacaktır.
6. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamı olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
7. İhaleye ait şartname İşletmemizde, Altınova, Gözlü, Polatlı, Anadolu, Konuklar, Boztepe, Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüklerinde ve Genel Müdürlüğümüzün www.tigem.gov.tr. Web sitesinde görülebilir.

İlgililere ilanen duyurulur.
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Basın No: 300537

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here