İ L A N

0
12
 RESMİ İLAN

İ L A N

DALAMAN MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
1-Muğla İli, Dalaman İlçesinde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait 1 adet taşınmaz mal satılmak üzere ihaleye çıkarılacaktır.
2-İhale, Dalaman İlçesi Belediye Hizmet Binasında bulunan Malmüdürlüğünde (Malmüdürü Makam Odası) toplanacak komisyon marifetiyle, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
3.1-Geçici teminatı gösterir belgeyi, (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler “Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri” esas alınır)
3.2-Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları.
3.3-Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
3.4-Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.)
3.5-Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu icaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2015 yılında alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına, ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir, noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
4-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Dalaman Malmüdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak aynı adresten temin edilebilir.
5-İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7-Taşınmaz mal ihaleleri sonrasında herhangi bir vergi, resim, harç alınmayacaktır. Taşınmaz mal satış bedelinin % 25’i peşin ödenmek ve kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak şartı ile 2 yıla kadar 3’er aylık dönemler halinde taksitlendirilebilir.
8-Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr. adresinden öğrenilebilir.

İLAN OLUNUR. 07.10.2015    İLAN NO: 152567

Ekran Alıntısı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here