İ L A N

0
8
 RESMİ İLAN

İ L A N

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1-İşletmemizin 2015 yılı 5.055 Dekar Ayçiçeği ve 2.850 Dekar 1.ci -2.ci Ürün Dane Mısır Hasadı işleri ihalesi 06 / 08 / 2015 PERŞEMBE günü saat 14.00‘te İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda Kapalı Teklif Alma usulü ile yapılacaktır.

2- Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi halinde 13 / 08 / 2015 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.
3- İhale konusu iş bir kısım halinde ihale edilmiş olup, kısmi teklif verilmeyecektir. İşin cinsi, miktarı ve muhammen fiyatları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kısım No İŞİN CİNSİ MİKTARI (Dekar)

1 Ayçiçeği Hasadı 5.055
1.ci -2.ci Ürün Dane Mısır Hasadı 2.850
TOPLAM 7.905
İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhaleye ait geçici teminat, teklif edilen bedelinin % 3 ünden az olmayacaktır.
4-İhaleye ait şartname 50,00 TL bedelle mesai saatleri dahilinde İşletmemizden temin edilebilir ve İşletmemizde bedelsiz olarak görülebilir.
5- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
5.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
ç) Şekli ve içeriği ihaleye ait idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) İhaleye ait idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.2- İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ile sosyal güvenlik kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.
5.3-İhale konusu işin yürütülmesi için istenen 2005 model veya üstü 6 adet biçerdövere mülkiyet veya kiralama suretiyle sahip olunduğu belgelenecektir
5.4- Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu işle veya benzer işlerle ilgili iş deneyimini gösteren belgeler.
5.5- Bu ihalede, biçerdöverle yapılan her türlü hasat işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.
6- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bülent ÖZTÜRK Bülent ÖZTÜRK
Ticaret Şefi İşletme Müdürü
İLAN OLUNUR.
T E L : (252) 6923720 (2 Hat)
F A K S : (252) 6925229

Basın No: 120334

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here