EKİP ARACİ KİRALAMA DALAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

0
31
EKİP ARACİ KİRALAMA DALAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

   EKİP ARACİ KİRALAMA DALAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Ekip Aracı Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2015/6588

1- İdarenin

a) Adresi                                             : ALTINTAŞ MAHALLESİ GAZI  BULVARI NO;149/A 48770 ATAKENT DALAMAN/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası             : 2526976001 -2526976003
c) Elektronik Posta Adresi                 : dalamanisl@ogm.ğov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı    :150 gün 1 adet minibüs Dalaman Orman İşletme Şefliği Yangın                            Döneminde , 750 gün 4 adet minibüs Dalaman, Ortaca.Çaldere ve Bahtiyar Orman İşletme Şeflikleri silvikültür ve diğer ormancılık  faaliyetleri döneminde şoförlü olarak  kiralanacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı  içinde bulunan idari şartnameden  ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : Dalaman Orman işletme Müdürlüğü görev alanı ve dış yangınlarda il dışı gidebilecektir.
c) Süresi                                             : İşe başlama tarihi 12.02.2015, işin bitiş tarihi 30.12.2015
3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               : Altıtas Mahallesi Gazi Bulvarı 149/A Dalaman / MUĞLA
b) Tarihi ve saati                               : 02.02.2015-14:00
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihaie tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması hâlinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı ait yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü İdari Binası Kat:1 104 nolu oda adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak İndirmeleri zorunludur.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dalaman Orman İşletme Müdürlü İdari Bina Kat:1 No: 104 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan gün) takvim günüdür.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 iner maddesine göre açık istenecektir.

RESMİ İLANLAR www.ilan.govtr’de                                                                                                                                                                 (Basın-12415)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here