İLAN

0
9
 RESMİ İLAN

İLAN

DÖKME GAZ PROPAN (LPG) HV.MEY.K.LIĞ-
DALAMAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI
VE MÜSTEŞARLIK

DÖKME GAZ PROPAN (LPG) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/151868
1-İdarenin
a) Adresi : HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI DALAMAN/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2527925258 – 2527925402
c) Elektronik Posta Adresi : dalamanihale48@outlook.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 9.700 KG DÖKME GAZ PROPAN (LPG)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DALAMAN HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞIDALAMAN/MUĞLA
c) Teslim tarihi : İşin süresi yukarıda belirtilen tarihten itibaren başlayacak ve saymanlık tarafından öngörülen ilk teslimat tarihinden itibaren mal teslimatı yapılacaktır. 10.3.2. Her ay ne miktarda Likit Petrol Gazı (Propan) alınacağı idare tarafından verilecek aylık tebligata göre belirlenecektir. Malzeme Bölük Komutanlığı lüzum ve ihtiyacına göre tekrar tebligat yapmak şartı ile teslimat gün ve miktarlarında değişiklik yapabilir. Aylık tebligat tahmini rakamlar üzerinden hesaplandığından yüklenici veya kanuni vekili ne miktarda Likit Petrol Gazı (Propan) getireceğini bir gün önceden Malzeme Bölük Komutanlığından öğrenmek zorundadır. Öğrenmediği durumda tebligat yapılmış kabul edilecektir. Fazla getirilen malı alıp almamakta Ciheti Askeriye serbest ve yetkilidir. 10.3.3. Yüklenici kendisine aylık olarak tebliğ edilen miktarlardaki malı en geç saat 14:00 (ondört) ‘e kadar (saat 08:00 ile 14:00 arası olmak üzere) Dalaman Hava Meydan Komutanlığı Malzeme Bölük Komutanlığı Depolarına teslim ederek muayeneye arz etmiş olacaktır. 10.3.4. Yürürlükteki Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe ve TSK Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesine göre taahhüt konusu işin tamamlanmış olması koşuluyla müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilecektir. Kısmi kabul yapıldığında, kısmi kabulü yapılan bölümün bedeli ödenecektir. Ancak kabul edilmeyen bölüm için sözleşmenin feshedilmesi gerektiğinde, sözleşmeye göre alınmış olan kesin teminatın tamamı hazineye gelir kaydedilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Dalaman Hava Meydan Komutanlığı İhale KomisyonBaşkanlığı Dalaman / MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 25.11.2015 – 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Mevcut yıla ait TSE 2178 uygunluk belgesi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen LPG dağıtım lisansı.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Mevcut yıla ait TSE 2178 uygunluk belgesi.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen LPG dağıtım lisansı.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dalaman Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Dalaman / MUĞLA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dalaman Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Dalaman / MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 404 (dört yüz dört) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

BASIN NO: (176349)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here