4 KALEM KAHVALTILIK YİYECEK MADDESİ ALIMI

0
10
 RESMİ İLAN

4 KALEM KAHVALTILIK YİYECEK MADDESİ ALIMI

HV.MEY.K.LIĞ-DALAMAN MİLLİ SAVUNMA
BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI
BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

4 KALEM KAHVALTILIK YİYECEK MADDESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/158265
1-İdarenin
a) Adresi : HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI DALAMAN/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2527925258 – 2527925402
c) Elektronik Posta Adresi : dalamanihale48@outlook.com
ç) İhale dokümanının görülebi-
leceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : TESLİM PROGRAMI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. TEREYAĞ 15  GR İKİ PARTİ ŞEKLİNDE KREM PEYNİR 20 GR İKİ PARTİ … ŞEKLİNDE GRAVYER PEYNİR 12,5 GR İKİ PARTİ . ŞEKLİNDE REÇEL 20 GR TEK PARTİ ŞEKLİNDE TESLİM  EDİLECEKTİR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde .bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI MALZEME BÖLÜK .KOMUTANLIĞI
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip alıma başlanacak olup 1 Tereyağı 15 gr 2 parti ilk parti halinde teslim alınacaktır. İlk parti 25.000 adet sözleşme imzalanmasına müteakip 21(takvim günü) gün içerisinde 2. Parti 25.000 adet idarinin belirleyeceği bir tarihte Dalaman Hava Meydan Komutanlığı Malzeme Bölük Komutanlığı yiyecek depolarına teslim edilecektir 2. Krem peynir 20 gr 2 parti halinde teslim alınacaktır . İlk parti 20.000 sözleşme imzalanmasına müteakip 21(takvim günü) gün içerisinde 2. Parti 20.000 adet idarinin belirleyeceği bir tarihte Dalaman Hava Meydan Komutanlığı Malzeme Bölük Komutanlığı yiyecek depolarına teslim edilecektir. 3. Gravyer peynir 12,5 gr 2 parti ilk parti halinde teslim alınacaktır. İlk parti 10.000 sözleşme imzalanmasına müteakip 21(takvim günü) gün içerisinde 2. Parti 10.000 adet idarinin belirleyeceği bir tarihte Dalaman Hava Meydan Komutanlığı Malzeme Bölük Komutanlığı yiyecek depolarına teslim edilecektir. 4. Reçeller tek parti halinde sözleşme imzalanmasına müteakip 21(takvim günü) gün içerisinde Dalaman Hava Meydan Komutanlığı Malzeme Bölük Komutanlığı yiyecek depolarına teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı …………… Dalaman/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 27.11.2015 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Dalaman/MUĞLA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Dalaman/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 371 (üç yüz yetmiş bir) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

BASIN NO: (184672)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here