İLAN 500.000 KG. BİÇİLMEMİŞ VAZİYETTE YABANİ OT

0
16
ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR DALAMAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TAHMİNİ 500.000 KG. BİÇİLMEMİŞ VAZİYETTE YABANİ OT SATIŞI İHALE İLANI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK HV.MEY.K.LIĞI-DALAMAN

TAHMİNİ 500.000 KG. BİÇİLMEMİŞ VAZİYETTE YABANİ OT SATIŞI 3212 SAYILI SİLAHLI KUVVETLER İHTİYAÇ FAZLASI MAL ve HİZMETLERİNİN SATIŞ, HİBE, DEVİR ve ELDEN ÇIKARILMASI KANUNUNA GÖRE İHALESİ YAPILACAKTIR. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
a) Adresi : HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI HAVA MEYDAN KOMUTANLIGI DALAMAN MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2527925258 – 2527925402
c) Elektronik Posta Adresi : MUSTAFA.SARI@HVKK.TSK.TR
ç) İhale Usulü : Kapalı Teklif Açık Artırma Usulü
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim tarihi : Yüklenici sözleşmeye müteakip işe başlayacaktır. Sözleşmenin süresi sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 (KırkBeş) takvim günü içerisinde yüklenici tarafından toplanacak ve tek parti halinde teslim alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Dalaman Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu Dalaman/Muğla
b) Tarihi ve saati : 26.04.2016 – 10:00
4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi olarak Birim Fiyat mektubundaki bilgiler esas alınacaktır.
4.1.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1.1(a)Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.1(b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.1.2(a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.1.2(b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.2. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Bu şartnamenin 8 inci maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Tedarik Taahhütnamesi
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7 İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı tarafından idari şartnamenin 7.1 maddesinin (a), (b) ve (c) ve (g) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TL (Türk Lirası) karşılığı Dalaman Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Dalaman/Muğla adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dalaman Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Dalaman/Muğla adresine elden teslim edilebilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihale için geçici teminat mektuplarının miktarı en az 750,00 TL olmalıdır.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.
RESMİ İLANLAR www.ilan.govtr’de
BASIN İLAN NO: (306672)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here